Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Przygotowano streszczenie graficzne.
 • Przygotowano wykaz trzech potencjalnych recenzentów, wraz z ich adresami e-mail.
 • Zapoznano się z wysokością opłaty za wydrukowanie artykułu i zaakceptowano obowiązek uiszczenia opłaty po zaakceptowaniu artykułu do druku.
 • Jeśli zgłoszenie przygotowano na podstawie wstępu literaturowego pracy doktorskiej lub magisterskiej: dołączono recenzje pracy pracy doktorskiej lub magisterskiej w formacie *pdf.
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zgłoszeń, prosimy kontaktować się z Sekretarz Redakcji Elżbietą Czarniewską : e.czarniewska@ptbioch.edu.pl

Wytyczne dla autorów

Rodzaj publikowanych prac

Prace przeznaczone do publikacji w Postępach Biochemii mogą mieć charakter artykułów monograficznych, krótkich not o najnowszych osiągnięciach i koncepcjach badawczych lub listów do Redakcji. Prace poddawne są recenzji przez wskazanego Recenzenta. Średni czas od przesłania tekstu do redakcji do pierwszej decyzji wynosi 16 dni.

Postępy Biochemii przyjmują również zgłoszenia opracowane na podstawie wstępu literaturowego zrecenzowanej i obronionej pracy doktorskiej lub magisterskiej. Wówczas redakcja podejmie decyzję o możliwości opublikowania artykułu na podstawie załączonych recenzji pracy doktorskiej lub magisterskiej. Średni czas od przesłania tekstu do redakcji do pierwszej decyzji wynosi 7 dni.

Organizacja manuskryptu

Artykuł przesyłany do Redakcji po raz pierwszy powinien być w formie jednego pliku .pdf, łączącego tekst, rysunki i tabele, przygotowane według instrukcji dla Autorów. W celu zapewnienia niejawnej recenzji, taki plik nie powinien zawierać strony tytułowej ani strony ostatniej (w języku angielskim), które przesyłane są do systemu jako osobny plik.

Tekst powinien być napisany z zachowaniem pojedynczego odstępu między wierszami, z użyciem czcionki Arial 12. Wskazany jest podział artykułu na nienumerowane rozdziały i podrozdziały.

Strona tytułowa powinna zawierać tytuł artykułu, imiona i nazwiska Autorów (ze wskazaniem autora korespondującego), tytuł naukowy każdego z Autorów i ich miejsce pracy, adres poczty elektronicznej autora korespondującego, słowa kluczowe (do 6) oraz wykaz stosowanych skrótów (do 10) w porządku alfabetycznym (ograniczony do niezbędnego minimum i obejmujący tylko skróty niestandardowe).

Kolejno numerowane strony obejmują streszczenie (do 150 wyrazów), tekst pracy i piśmiennictwo. Na kolejnych stronach winny być umieszczone tabele oraz tytuły i objaśnienia rycin. Ostatnia strona winna zawierać następujące informacje w języku angielskim: tytuł artykułu, imiona i nazwiska Autorów (ze wskazaniem autora korespondującego), adres poczty elektronicznej autora korespondującego, słowa kluczowe (do 6) i krótkie streszczenie artykułu (do 150 wyrazów).

W osobnym pliku powinno znajdować się streszczenie graficzne.

 

Piśmiennictwo

Należy unikać nadmiernej liczby cytowanych oryginalnych prac, odsyłając czytelników w miarę możliwości do artykułów przeglądowych. Redakcja zaleca zacytowanie co najwyżej 50 publikacji, w większości pochodzących z ostatnich 10 lat. Wykaz piśmiennictwa obejmuje prace w kolejności ich cytowania. W tekście, zaznacza się je liczbami porządkowymi ujętymi w nawiasy kwadratowe, np. [3,7,9-12]. Autorzy zobowiązani są do sprawdzenia poprawności wstawionych cytowań oraz opisów bibliograficznych cytowanych pozycji! Sposób przygotowania opisów bibliograficznych prac oryginalnych (1) i przeglądowych (2), książek (3), rozdziałów z książek jednotomowych (4), rozdziałów z tomów serii opracowanych przez różnych redaktorów (5) wskazują poniżej podane przykłady:

 

 1. Jiang QX, Wang ON, MacKinnon R (2004) Electron microscopic analysis of KvAP voltage-dependent K+ channels in an open conformation. J Mol Biol 430: 806-810
 2. Toyoshima C, Inesi G (2004) Structural basis of ion pumping by Ca2+-ATPase of the sarcoplasmic reticulum. Annu Rev Biochem 73: 269-292
 3. Dołowy K, Szewczyk A, Pikuła S (2003) Błony biologiczne, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, Warszawa
 4. Michalak M, Nakamura K, Papp S, Opas M (2000) Calreticulin and dynamics of the endoplasmic reticulum lumenal environment, W: Pochet R (red) Calcium: the molecular basis of calcium action in biology and medicine. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, str. 191-205
 5. Darżynkiewicz E, Jankowska-Anyszka M (2000) Struktura i funkcja końca 5' (KAPU) mRNA i U snRNA, W: Koroniak H, Barciszewski J (red) Na pograniczu chemii i biologii, t IV. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, str. 143-179

 

Streszczenie graficzne

Streszczenie graficzne powinno być wykonane w skali 1:1. Wielkość streszczenia graficznego powinna być dostosowana do szerokości jednej strony (18 cm). Na rycinie nie należy umieszczać opisów słownych, lecz posługiwać się skrótami. Opisy na rycinie powinny być wykonane czcionką Arial o wielkości conajmniej 8 p.

Streszczenie graficzne powinno być zapisane jako: *tif (preferowany),  *psd lub *eps. Bitmapy (pliki tif, psd) powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi dla obrazów kolorowych i skali szarości (zdjęcia czarno-białe) oraz 600 dpi dla ilustracji czarno-białych (schematy, wzory strukturalne zawierające tylko czerń i biel).

 

Tabele i ilustracje 

Tabele powinny być opatrzone jednoznacznym tytułem i ewentualnie także niezbędnymi objaśnieniami umieszczonymi pod tabelą. Wielkość tabel powinna być dostosowana do szerokości jednego łamu (8,5 cm) lub strony (18 cm).

Ryciny powinny być wykonane w skali 1:1. Wielkość ryciny powinna być dostosowana do szerokości jednej kolumny (8,5 cm) lub strony (18 cm). Na rycinach nie należy umieszczać opisów słownych, lecz posługiwać się skrótami. Opisy na rycinach powinny być wykonane czcionką Arial 8 p.

Po zaakceptowaniu artykułu do druku prosimy przesyłać ilustracje w osobnych plikach. Ryciny powinny być zapisane jako: *tif (preferowany),  *psd lub *eps. Bitmapy (pliki tif, psd) powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi dla obrazów kolorowych i skali szarości (zdjęcia czarno-białe) oraz 600 dpi dla ilustracji czarno-białych (schematy, wzory strukturalne zawierające tylko czerń i biel).

 

Opłata za druk

Opłata za wydrukowanie jednej strony artykułu (około 4500 znaków bez spacji wraz z kolorową lub czarno-białą ilustracją lub około 5500 znaków bez ilustracji) wynosi 150 zł brutto. 

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.