Radar jako narzędzie obrazowania w ekologii i ochronie przyrody

Autor

  • Piotr Matyjasiak Zakład Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstrakt

Migracje i dyspersja należą do najważniejszych procesów ekologicznych, jakie wpływają na funkcjonowanie ekosystemów, a także na naszą gospodarkę, zdrowie i bezpieczeństwo. Przeloty ptaków, nietoperzy i owadów odbywają się w dużej skali przestrzennej â regionalnej, kontynentalnej lub międzykontynentalnej. Badania tego zjawiska prowadzone klasycznymi metodami zazwyczaj są ograniczone do skali lokalnej. Zmianę tego stanu rzeczy przyniósł rozwój technologii radarowej, która umożliwiła badania przemieszczania się zwierząt w atmosferze w dużej skali przestrzennej. Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest przedstawienie metody obrazowania radarowego, stosowanej w badaniach przelotów ptaków, nietoperzy i owadów. Opisano rodzaje radarów stosowanych w badaniach. Na przykładach omówiono zastosowanie radarów w badaniach podstawowych i w ochronie zwierząt. Radary stosuje się w badaniach wpływu warunków meteorologicznych na przebieg wędrówek ptaków, w badaniach dynamiki przelotów ptaków i owadów w czasie i przestrzeni, a także w badaniach mechanizmów orientacji ptaków i owadów. W aspekcie aplikacyjnym radary używa się w monitoringu zagrożonych gatunków ptaków i nietoperzy, w monitoringu ptaków na lotniskach, a także w ocenie oddziaływania wysokich budowli na ptaki i nietoperze.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2017-03-31